1. AANBIEDINGEN

1.1. De aangeboden artikelen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven op de internetsite en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media. Zij worden zo volledig als de redelijkheid vereist beschreven en bezitten de eigenschappen die door ‘t Positiehuys in het aanbod worden genoemd. In de aanbieding wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn rechten en verplichtingen zijn, indien hij op het aanbod ingaat.

1.2. ‘t Positiehuys garandeert, dat de aangegeven artikelprijzen gedurende de looptijd van het aanbod niet in prijs verhoogd zullen worden, behoudens eventuele tussentijdse belastingverhogingen, wettelijke maatregelen of wijzigingen in BTW-tarieven.

1.3. Het aanbod van ‘t Positiehuys is uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. ‘t Positiehuys levert niet aan klanten buiten Nederland.

1.4. Artikelen die worden aangeboden met korting, artikelen aangeboden op de aanbiedingen pagina, artikelen die op maat gemaakt zijn en badkleding kunnen niet worden geruild en/of retourgezonden

2. ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

2.1. Ongeacht de door de klant bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt ‘t Positiehuys zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. ‘t Positiehuys is eveneens gerechtigd artikelen slechts te leveren nadat de klant een door ‘t Positiehuys bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

2.2. ‘t Positiehuys behoudt zich het recht voor om de nodige inlichtingen in te winnen ter beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant. ‘t Positiehuys informeert nooit bij de werkgever.

2.3. Indien de klant voor het eerst een bestelling plaatst bij ‘t Positiehuys, zal uitlevering uitsluitend op het huisadres plaatsvinden. Eventuele latere bestellingen kunnen, steeds na voorafgaande goedkeuring van ‘t Positiehuys, ook op een bezorgadres worden afgeleverd.

3. ZICHTTERMIJN

3.1. Voor alle bestellingen geldt een zichttermijn van 7 dagen, tenzij er bij de aanbieding uitdrukkelijk iets anders vermeld staat.

3.2. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant gerechtigd is het artikel te testen, of het artikel te passen.

3.3. De zichttermijn houdt eveneens in dat de klant gerechtigd is binnen de zichttermijn beoordeelde artikelen zonder enige verplichting zijnerzijds te retourneren. De geretourneerde artikelen mogen niet gedragen, gebruikt of beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van ‘t Positiehuys.

3.4. De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder.

3.5. De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de klant. ‘t Positiehuys accepteert in dat opzicht een door de vervoerder ondertekend retouren-memo of vrachtbrief of een soortgelijk document.

3.6. De voorwaarden voor terugzending worden staan vermeld op de website van ‘t Positiehuys (www.positiehuys.nl) onder de button retourneren.

4. TOTSTANDKOMING KOOPOVEREENKOMST

4.1. Indien de artikelen niet binnen de zichttermijn op de door ‘t Positiehuys aangegeven wijze zijn teruggezonden wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag volgend op de dag van het verstrijken van de zichttermijn. Indien de zichttermijn conform artikel 3.1 is uitgesloten, wordt de koopovereenkomst geacht gesloten te zijn op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder.

5. LEVERING

5.1. ‘t Positiehuys zal al het mogelijke doen om geaccepteerde bestellingen zo spoedig mogelijk uit te leveren. In sommige gevallen kan de levering vertraging oplopen – hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen – of kan een bestelling niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. De klant zal na het uitblijven van levering in geen geval aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding. De klant heeft altijd het recht om de resterende bestelling schriftelijk te annuleren.

5.2. Indien een besteld artikel niet voorradig is en ‘t Positiehuys besluit een vervangend artikel toe te zenden, zal ‘t Positiehuys dit aan de klant meedelen. Tenzij de klant binnen 3 dagen na het verlopen van de zichttermijn schriftelijk anders aangeeft, zal ervan worden uitgegaan dat de vervangende zaak aan het bestelde beantwoordt.

5.3. De wijze van vervoer wordt door ‘t Positiehuys bepaald. De klant betaalt een bijdrage in de verzendkosten. Indien de bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, zal deze bijdrage slechts één keer worden berekend. De toepasselijke verzendkosten staan beschreven op de internetsite en/of in schriftelijke aanbiedingen en/of andere media, alsmede op de pagina waarop de door klant bestelde bestelling wordt bevestigd.

6. 24-UURS LEVERING

6.1. Ieder artikel waarbij het “24-uurs vignet” wordt afgebeeld kan op 24-uurs leveringsconditie geleverd worden. Deze conditie geldt slechts indien het artikel in voorraad is, de besteller reeds klant bij ‘t Positiehuys is en de bestelling wordt geaccepteerd.

6.2. Indien het artikel – op werkdagen- vóór 16.00 uur besteld wordt, zal levering – in de regel – in de loop van de volgende werkdag plaatsvinden. Deze service geldt voor geheel Nederland, exclusief de Waddeneilanden.

7. ANNULERING

7.1. Indien een bestelling na de betaling door de klant alsnog wordt geannuleerd is ‘t Positiehuys genoodzaakt annuleringskosten in rekening te brengen, ter grootte van € 25,- excl. btw en € 29,75 incl. btw. De annuleringskosten zijn voor de gehele bestelling, het aantal bestelde artikelen maakt derhalve niets uit.

8. TRANSPORTRISICO

8.1. ‘t Positiehuys draagt het risico van beschadiging en verlies der artikelen. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

8.2. In geval van retourzending binnen de zichttermijn gaat het transportrisico opnieuw op ‘t Positiehuys over, nadat de artikelen door de door ‘t Positiehuys aangewezen vervoerder in ontvangst zijn genomen.

8.3. Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is ‘t Positiehuys gerechtigd de prijs der artikelen op de klant te verhalen.

9. GARANTIE

9.1. ‘t Positiehuys garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet- strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De garantie gaat in op de dag van aflevering van het artikel door de vervoerder en eindigt nadat de zichttermijn verloopt.

9.2. In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op deze garantie:
gebruik van de artikelen anders dan waarvoor het bedoelt is, bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud bij (over)verhitting door verwarmingsbronnen, of bij blootstellen van de artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte, bij verkleuring of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn, en volgens het handelsgebruik algemeen aanvaard worden- bij reparaties verricht door uzelf of door derden, of indien u ons onvoldoende in de gelegenheid stelt uw klacht te verhelpen
bij van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen etc.)
bij normale slijtage- bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing voorzover de fabrikant uitsluitingen maakt in het fabrieksgarantiebewijs, die hier niet worden vermeld, worden deze beperkingen door ‘t Positiehuys overgenomen.

9.3. Indien de aanspraak op garantie gegrond wordt verklaard, beslist ‘t Positiehuys of het artikel (gedeeltelijk) gerepareerd of (gedeeltelijk) vervangen zal worden. Dit is mede afhankelijk van de aard van de klacht. ‘t Positiehuys is te harer keuze eveneens gerechtigd om voor teruggave van de koopprijs te kiezen.

9.4. Wanneer door een klant ten onrechte een beroep wordt gedaan op deze garantiebepalingen, zijn alle gemaakte kosten (o.a. onderzoeks- en transportkosten) voor zijn/haar rekening.

9.5. ‘t Positiehuys verleent een garantie van 1 maand op door haar verrichtte herstelwerkzaamheden. In zodanig geval zijn de transportkosten voor rekening van ‘t Positiehuys.

10. BETALEN

10.1. betaling dient te geschieden voorafgaande aan de levering van de artikelen middels een (al dan niet elektronische) overschrijving of IDEAL.

11. BETALINGSVOORWAARDEN

11.1. De overeengekomen vooruitbetaling dient binnen de overeengekomen termijn (indien de klant niet voor IDEAL kiest) te worden betaald. Bij retournering binnen de zichttermijn, zal de vooruitbetaling worden retourgestort.

11.2. Voor zover niet anders bepaald, dient elk verschuldigd bedrag door de klant binnen 7 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst (indien de klant niet voor IDEAL kiest), of zoveel later als door ‘t Positiehuys aangegeven, te worden betaald. Pas na ontvangst van de betaling worden de artikelen door ‘t Positiehuys verzonden naar de klant.

12. TERUGBETALINGEN

12.1. Reeds betaalde bedragen voor artikelen die binnen de zichttermijn worden geretourneerd of door de klant verrichte vooruitbetalingen, op grond van door ‘t Positiehuys gestelde voorwaarden, zullen bij het niet tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald.

12.2. Terugbetaling zal geschieden binnen 30 dagen nadat ‘t Positiehuys de geretourneerde artikelen heeft ontvangen.

13. ADRESWIJZIGINGEN

13.1. De klant is verplicht ‘t Positiehuys op de hoogte te brengen van elke adreswijziging of verhuizing; dit kan onder meer geschieden door gebruikmaking van de gratis op elk postkantoor verkrijgbare “verhuisberichten”.

13.2. Indien de klant verzuimt zulks (tijdig) te doen, blijft hij jegens ‘t Positiehuys aansprakelijk voor alle artikelen die, voor de klant bestemd, naar diens oude adres worden gezonden.

13.3. De klant machtigt ‘t Positiehuys om, indien nodig, diens adresgegevens bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie op te vragen.

14. PERSOONSREGISTRATIE

14.1. Door het plaatsen van een bestelling worden gegevens verwerkt in het klantenbestand van
‘t Positiehuys. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is ‘t Positiehuys, Alle gegevens die u ons doorgeeft worden door ‘t Positiehuys opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Als derden worden beschouwd alle bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van het ‘t Positiehuys.

14.2. Op schriftelijk verzoek van de klant zullen de opgeslagen persoonsgegevens hem ter inzage worden verstrekt, tegen betaling van de kosten. Eventuele door de klant meegedeelde correcties zullen in de registratie worden verwerkt, tenzij de correcties onjuist blijken te zijn.

14.3. Indien u geen prijs stelt op ongevraagde reclame (post, telefonisch of e-mail) verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

14.4. ‘t Positiehuys verstrekt – zonder wettige redenen, of buiten het doel van haar verwerking – geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de klant in het geding komt. De klant kan schriftelijk bezwaar aantekenen tegen verstrekking van adresgegevens aan derden.

15. OVERIGE BEPALINGEN

15.1. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmeer of programmafouten in publicitaire mailings of op internet, kan ‘t Positiehuys geen aansprakelijkheid aanvaarden.

15.2. ‘t Positiehuys is gerechtigd haar verkoopvoorwaarden te wijzigen.

15.3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart elke klant zich zonder voorbehoud akkoord met bovenstaande verkoopvoorwaarden.

15.4. Op deze verkoopvoorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

15.5. ‘t Positiehuys, Kastanjelaan 2, 7316 BN Apeldoorn, Postbus 1212 7301 BL Apeldoorn.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe & Twente